Vrijdag 13 december 2019
14:00 - 22:00 uur

Zaterdag 14 december 2019
10:00 - 16:00 uur

DEELNAME VOORWAARDEN

Aan de deelname aan de Winterfair Kootwijkerbroek zijn de volgende voorwaarden (Algemene Voorwaarden/Deelname Voorwaarden) van toepassing.

Versie: 21 september 2019

1. Organisatie, openingsdagen en tijden

1.1 De Winterfair Kootwijkerbroek zal worden georganiseerd door de Stichting Puurveense Molen.

1.2 Dagen en tijden:
Vrijdag 13 december 2019, 14:00 – 22:00 uur
Zaterdag 14 december 2019, 10:00 – 16:00 uur

 

2. Inschrijving voor standruimte

2.1 Elke aanvraag voor standruimte op de Winterfair Kootwijkerbroek staat uitsluitend ter beoordeling aan de Winterfair Kootwijkerbroek. De Winterfair Kootwijkerbroek behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een inschrijving te weigeren. De aanvrager kan pas recht op ruimte doen gelden nadat de inschrijving door de Winterfair Kootwijkerbroek is aanvaard en dit schriftelijk dan wel per mail is bevestigd.

2.2. Gelijktijdig dient de deelnemer gespecificeerd aan te geven welke producten en/of diensten er zullen worden aangeboden. De Winterfair Kootwijkerbroek heeft het recht om  zonder opgave van redenen het aanbod van producten en/of diensten te weigeren en (tijdens het evenement) te verwijderen indien de deelnemer producten en/of diensten aanbiedt die niet op het inschrijfformulier staan vermeld en waar ook geen schriftelijke mededeling over is gedaan.

2.3 Door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier, via de website ingezonden aan de organisatie, verklaart de aanvrager zich akkoord met de voorwaarden van de Winterfair Kootwijkerbroek, vervat in de Algemene Voorwaarden.

2.4 De deelnemer is niet gerechtigd een zodanig gebruik van de standruimte te maken dat andere deelnemers of bezoekers van de Winterfair Kootwijkerbroek daardoor schade of hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van toe- of doorgangen, belemmeringen van lichtval of in enige vorm van hinder.

2.5 De deelnemer is niet gerechtigd reclamemateriaal uit te reiken elders dan in of voor eigen stand.

2.6 Graven in het terrein is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de Winterfair Kootwijkerbroek.

2.7 De Winterfair Kootwijkerbroek wijst de aangevraagde standruimte aan de deelnemer toe. Zij behoudt zich het recht voor de toewijzing van de ruimte te wijzigen, indien omstandigheden daartoe nopen. Door het bericht van toewijzing is de deelnemer verbonden en tot betaling van de standhuur gehouden.

 

3. Annuleringen

3.1 De deelnemers van de Winterfair Kootwijkerbroek kunnen een inschrijving annuleren. Het opzeggen dient schriftelijk, aangetekend en ondergetekend te gebeuren, waarbij de volgende vergoeding is verschuldigd:

– 25% van de standruimtehuur, bij annulering na het inschrijfformulier te hebben verstuurd.

– 50% van de standhuur binnen 8 weken voor aanvang van de fair.

– 75% van de standhuur binnen 6 weken voor aanvang van de fair.

– 100% van de standhuur binnen 14 dagen voor aanvang van de fair.

 

4. Betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de deelnemer dient de betaling  vier weken voor aanvang van de fair betaald te zijn op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.

4.2 Als u de nota niet voldaan heeft kan de organisatie u de toegang tot de fair weigeren.

4.3 De organisatoren zijn gerechtigd de invordering van de door de deelnemer te betalen bedragen uit handen te geven waarbij alle kosten, zowel gerechtelijk als de buitengerechtelijk, ten laste van de deelnemer komen, vermeerderd met de wettelijke rente gerekend vanaf de vervaldag van het verschuldigde bedrag.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1 Alle op het fairterrein aanwezige goederen van de deelnemers blijven voor eigen risico. De Winterfair Kootwijkerbroek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal enz. van bedoelde goederen, noch voor enigerlei schade, in wat voor vorm dan ook waaronder letsel van personen. De deelnemer dient zelf toezicht te houden op zijn/haar stand en de daarin aanwezige goederen en personen. De deelnemers vrijwaren de Winterfair Kootwijkerbroek onvoorwaardelijk voor alle schade waarvoor de Winterfair Kootwijkerbroek door derden mocht worden aangesproken, ontstaan in verband met hun deelneming aan het evenement.

5.2 De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook die is ontstaan door toedoen of nalatigheid van hemzelf, personeel, personen die voor hem werkzaam zijn of personen die door hem in bezit van een standhouderskaart zijn gesteld.

5.3 De deelnemer vrijwaart de organisatie voor vorderingen van derden uit deze hoofde.

 

6. Tijdens het evenement

6.1 Het is de deelnemer niet toegestaan om de toegewezen ruimte ongebruikt te laten, geheel of gedeeltelijk aan anderen te verhuren of aan derden af te staan. De deelnemer is verplicht zorg te dragen dat voor de opening van de fair de gehuurde ruimte overeenkomstig haar bestemming in gereedheid is gebracht en gedurende de huurtijd volgens deze bestemming wordt aangewend.

6.2 Indien de deelnemer in strijdt met deze voorwaarden handelt c.q. indien wangedrag wordt vastgesteld kan dat ertoe leiden dat verdere deelneming aan en de toegang tot het evenement met onmiddellijke ingang wordt ontzegd, zonder dat de Winterfair Kootwijkerbroek gehouden is kosten/schade te vergoeden.

6.3 Het aanbieden van alcoholische consumpties in de stand van de deelnemer is niet toegestaan. Ook de verkoop hiervan is niet toegestaan. De deelnemer heeft daarvoor derhalve vooraf schriftelijke toestemming van de Winterfair Kootwijkerbroek nodig.

6.4 Indien de deelnemer de ruimte ongebruikt laat, of op andere wijze handelt in strijd met het vorige artikel, heeft de Winterfair Kootwijkerbroek het recht de ruimte op andere wijze te benutten of op kosten van de deelnemer te ontruimen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan maken op een vergoeding of terugbetaling van de standhuur.

6.5 De deelnemer is verplicht de aanwijzingen van de organisatie en het  personeel van de Winterfair Kootwijkerbroek op te volgen.

6.6 De deelnemer dient de stand na de fair volledig vrij van afval achter te laten. Grote verpakkingen dienen door de deelnemer mee terug te worden genomen en klein afval dient in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd. Bij het niet naleven hiervan wordt een naheffing van € 100 berekend. 

 

7. Regeling geen doorgang

7.1 De organisatie van de Winterfair Kootwijkerbroek heeft het recht, op grond van overmacht of niet te voorziene omstandigheden, dewelke buiten haar toedoen ontstaan en niet in haar risico sfeer liggen, het evenement geheel of gedeeltelijk niet door te laten gaan, en/of data, tijden en plaatsen te wijzigen, zonder dat de deelnemers aanspraak kunnen doen maken op vergoeding van schade/kosten in welke vorm dan ook. De deelnemers zullen zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd doch hebben onder deze omstandigheden niet het recht hun deelname geheel of gedeeltelijk te annuleren. Indien het evenement geen doorgang vindt, worden de inschrijvingen als vervallen beschouwd en ontvangen de deelnemers hun gedane betalingen retour onder aftrek van de door de Winterfair Kootwijkerbroek gemaakte kosten voor wat betreft organisatie van het evenement.

 

8. Slotbepalingen

8.1 De organisatie heeft het recht om tegen de deelnemer die handelt in strijd met de bepalingen van de Algemene Voorwaarden of die door of namens de organisatoren verstrekte aanwijzingen niet opvolgt, zonder enige ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de volgende maatregelen te nemen:

– met onmiddellijke ingang de betrokkenen de toegang tot de fair te weigeren;

– zijn stand te doen sluiten en/of ontruimen;

– de tentoongestelde goederen alsmede al hetgeen is opgebouwd en aanwezig op de Winterfair Kootwijkerbroek en of in de gebouwen onder zich te houden zonder dat de deelnemer recht kan doen gelden op enige restitutie of vergoeding.

8.2 In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van de Winterfair Kootwijkerbroek.